Wat is de vergoeding door verzekeraars?

 

In 2023 hebben wij contracten met de volgende verzekeraars:

– Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
– VGZ en aangesloten verzekeraars
– Menzis en aangesloten verzekeraars
– ASR
– ENO
– DSW
– Zorg en Zekerheid

Wij hebben ervoor gekozen geen contract af te sluiten met: CZ, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, OHRA, Aevita Eucare (Caresq), ONVZ, VVAA, JAAAH en PNO.

De reden hiervoor is dat als wij een contract met deze zorgverzekeraars zouden afsluiten, wij aan eisen en regels zouden moeten voldoen die naar onze mening de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt. Dat betekent dat je zelf je factuur indient bij de zorgverzekeraar voor vergoeding.  U dient zelf vóór start van het intakegesprek en behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren of en zo ja, hoeveel zij vergoeden.

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2023: Zorgprestatiemodel

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt.Belangrijke wijzigingen in bekostiging zorg per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten.

Dat betekent dat vanaf dat moment consulten per maand gedeclareerd worden. Het tarief per consult wordt bepaald door de duur van het consult. Onderliggend blijft het vaststellen van een product van de generalistische basis GGZ de komende jaren nog verplicht. Op de rekening kunnen bijvoorbeeld 2 of 3 consulten staan. U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering, lees hieronder meer informatie over zorgvraag typering.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt.

De psycholoog stelt in één à twee gesprekken vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Mocht er ondanks de verwijzing toch geen sprake zijn van een stoornis dan worden de eerste diagnostische consulten wel nog vergoed.

Als er geen sprake is van verzekerde zorg kunt u ook in overleg met de psycholoog kiezen voor een particulier traject. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgprestaties voor zover die binnen de basisverzekering vallen.

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 80% en 96% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. U betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met uw jaarlijkse eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg en kraamzorg. Als u heeft gekozen voor een hoger eigen risico, betaalt u een groter deel van de zorgkosten zelf. Het wettelijk eigen risico voor 2022 bedraagt 385 euro. Het maximum eigen risico is 885 euro (500 euro vrijwillig eigen risico bovenop het wettelijk eigen risico).

Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. De zorgverzekeraar telt de activiteiten die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023.

 

Weke zorgprestaties/sessies kunnen op de rekening staan?

In onze praktijk binnen de vrijgevestigde setting zijn de volgende drie zorgprestaties mogelijk:

  • Consult diagnostiek: betreft de intakefase
  • Consult behandeling: betreft de behandelfase
  • Intercollegiaal verleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt met een andere externe collega te overleggen; bijvoorbeeld bij verwijzingen.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar, de duur van het consult en de setting, bij ons de vrijgevestigde setting. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de NZA en zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

Voor een diagnostiek consult/sessie van 60 minuten is het NZA tarief: Euro 163,37

Voor een behandel consult/sessie van 45 minuten is het NZA tarief: Euro 120,99

Als wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten vergoedt uw zorgverzekeraar ons meestal een ander, lager, tarief.

Wat is zorgvraagtypering?

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken, een diagnose moet gesteld worden maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft.

De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en ernst van de klacht en problemen.

In onze praktijk binnen de vrijgevestigde setting behandelen wij vooral cliënten met zorgvraagtypering 1 tot en met 4. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar, hiervoor wordt de HONOS+ , een vragenlijst, gebruikt die door uw behandelaar wordt ingevuld aan de hand van uw klachten en problemen. Op basis van deze vragenlijst bepaalt uw behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dit wordt met u besproken. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. In het behandelplan wordt met u afgesproken aan welke doelen u met hulp van uw behandelaar wil en gaat werken en middels welke methodiek. Bij tussentijdse evaluatie van de behandeling wordt niet alleen besproken of de doelen moeten worden bijgesteld maar zal ook middels gebruik van de HONOS+ naar de zorgvraagtypering gekeken worden en of deze moet worden bijgesteld. Uiteraard gebeurt dit alles altijd in overleg met u.

Wordt de behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk-en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je kunt er dan voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Een sessie kost dan € 90 euro, en duurt drie kwartier.

Voor relatietherapie wordt een dubbele sessie ingepland.
Mogelijk kan deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering.

Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden 2022

Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden 2022

 

7a. Tarieven ongecontracteerde zorg

 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

 

7b. Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 76,70 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten. 

 

7c. Voorwaarden en tarief no-show

              Het tarief voor no-show is: € 45,00 voor de eerste gemiste afspraak, het tarief voor iedere 

               volgende gemiste afspraak is € 90,00

 

nza tarieven

 

Algemene betalingsvoorwaarden*

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. 

 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Wij hebben contracten met de volgende zorgverzekeraars: