Kosten en vergoeding

Vanaf 2022 is in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem van kracht: het zorgprestatiemodel. Dat betekent dat vanaf dat moment consulten per maand gedeclareerd worden. Het tarief per consult wordt bepaald door de duur van het consult. Onderliggend blijft het vaststellen van een product van de generalistische basis GGZ de komende jaren nog verplicht. 

U krijgt van de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten de behandeling vergoed. Wij hebben voor 2024 met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Dit betreft:

  • Zilveren Kruis en aangesloten verzekeraars
  • VGZ en aangesloten verzekeraars
  • Menzis en aangesloten verzekeraars
  • ASR
  • ENO
  • DSW
  • Zorg en Zekerheid 

 

Wij hebben ervoor gekozen geen contact af te sluiten met:

  • CZ, Delta Lloyd, OHRA, Nationale Nederlanden
  • Aevita Eucare (Caresq)
  • ONVZ, VVAA   

 

De reden hiervoor is dat wij ons niet kunnen vinden in de eisen en regels die gesteld worden en naar onze mening de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt. Dit betekent dat je zelf je factuur indient bij de zorgverzekeraar voor vergoeding. Het tarief dat wij factureren is het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) tarief. Je verzekeraar vergoedt hier een percentage van afhankelijk van hoe jij verzekerd bent. Je dient zelf voor start van het intakegesprek en behandeling bij je zorgverzekeraar te informeren of en zo ja, hoeveel zij vergoeden. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig én moet er sprake zijn van een psychische stoornis die onder de verzekerde zorg valt.

De vergoeding geldt voor cliënten van 18 jaar en ouder. De psycholoog stelt in één à twee gesprekken vast of er inderdaad sprake is van een stoornis waarvan de behandeling voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt.

Mocht er ondanks de verwijzing toch geen sprake zijn van een stoornis dan worden deze eerste diagnostische consulten (maximaal vier) wel nog vergoed.

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de meest voorkomende zorgprestaties met bijbehorende tarieven voor zover die binnen de basisverzekering vallen. 

De in de tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. 

Zorgverzekeraars waar wij een contract mee hebben vergoeden aan ons hier tussen de 83% en 91% van. Voor jou als cliënt maakt dat niet uit, want jij krijgt de behandeling gewoon vergoed. Jij betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met je jaarlijkse eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg en kraamzorg. 

In de onderstaande tabel staat voor de meest voorkomende consulten per consult de contacttijd (directe tijd) vermeld. Voor de psycholoog geldt daarnaast voorbereidings- en uitwerkingstijd (indirecte tijd).

Prestatieomschrijving: Duur: NZa Tarief 2024
CO0042 consult diagnostiek 5 minuten € 39,98
CO0172 consult diagnostiek 15 minuten € 68,88
CO0302 consult diagnostiek 30 minuten € 114,20
CO0432 consult diagnostiek 45 minuten € 159,70
CO0562 consult diagnostiek 60 minuten € 183,44
CO0822 consult diagnostiek 90 minuten € 274,01
CO0107 consult behandeling 5 minuten € 31,48
CO0237 consult behandeling 15 minuten € 56,19
CO0367 consult behandeling 30 minuten € 95,67
CO0497 consult behandeling 45 minuten € 135,89
CO0627 consult behandeling 60 minuten € 161,46
CO0887 consult behandeling 90 minuten € 242,76