Voorwaarden Intake en Behandeling binnen Generalistische Basis GGZ bij Psychologen Praktijk Bunnik.

Vergoeding.
Uw zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek
diagnostiek (DSM). Als er geen sprake is van een dergelijke diagnose zal uw zorgverzekeraar meestal geen vergoeding geven.
U krijgt hiervan in het tweede gesprek een terugkoppeling van uw psycholoog. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij onze praktijk aanmelden, voldoen aan de criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Wij  hebben een contract met uw zorgverzekeraar afgesloten waardoor uw behandeling volledig vergoed wordt. U moet, via de zorgverzekering, wel uw Eigen Risico betalen (indien daar nog iets van open staat). Enkele zorgverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullende pakket psychologische hulpverlening (aanpassingsstoornissen of relatieproblematiek). Natuurlijk kunt u er ook altijd voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, in dat geval betaalt u per consult/sessie (45 minuten, tarief € 85,00).

Binnen de Generalistische GGZ spreken we van prestaties in plaats van consulten. Uw behandelaar houdt bij hoeveel tijd binnen uw behandeling geïnvesteerd is in persoonlijk contact (ook telefonisch en via email), brieven schrijven, overleg met uw arts enz.. Uw verzekeraar vergoedt ‘prestaties’. Elke prestatie staat voor een aantal behandelminuten. Bij aanvang van de behandeling geeft uw behandelaar een indruk hoe lang zij denkt dat uw behandeling zal gaan duren. Tijdens de behandeling is het mogelijk dat die inschatting naar boven wordt aangepast. Dat zal altijd met u worden besproken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben. U wordt verzocht deze verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

Intake en behandeling.
Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intake. Dit maakt deel uit van de behandeling en is  niet kosteloos. Hierin wordt met u gekeken wat er aan de hand is, welke doelen u wilt behalen en welke behandeling het meest passend is. Dit wordt met u besproken en wordt in een behandelplan beschreven. Dit behandelplan wordt met u meestal in het tweede gesprek besproken en ondertekent u ook. Gaandeweg de behandeling kan het behandelplan worden bijgesteld, soms op uw verzoek maar uiteraard altijd in overleg met u.

Afzeggen van afspraken.
Bij verhindering dient u een afspraak minimaal één werkdag (24 uur) van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat het ons niet lukt om op zo’n korte termijn iemand anders nog te kunnen inplannen. Het bedrag dat wij in rekening brengen is de eerste keer € 40,00 per zitting.
Daaropvolgende keren wordt € 85,00 in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden.
Facturen dienen binnen 15 dagen na dagtekening te worden voldaan.

Spoedgevallen.
Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00. Wij kennen geen 24-uurs bereikbaarheid, ook doordeweeks overdag zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Wet- en regelgeving en privacy.
De behandeling valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dat betekent onder andere dat u altijd inzage hebt in uw dossier als u dat wilt, dat wij geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) geven zonder uw schriftelijke toestemming en dat wij uw dossier vijftien jaar moeten bewaren nadat u klaar bent met uw behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u of voor derden), mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij zullen dit dan ook vooraf bespreekbaar maken met u. Behandelaren die binnen onze praktijk werkzaam zijn, hebben wel de mogelijkheid uw dossier in te zien. Dit is soms noodzakelijk in verband met het feit dat er sprake is van een opleidingssituatie, daarnaast wordt het hiermee mogelijk om op uw verzoek ook bij afwezigheid van uw eigen behandelaar een afspraak in diens agenda te wijzigen.

Privacyverklaring.
Wij zijn wettelijk verplicht om informatie over u als cliënt aan te leveren aan SVR en DIS, voor onderzoeksdoeleinden. Dit gebeurt volledig geanonimiseerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kan u dat kenbaar maken aan ons. Wij zullen u dan vragen een privacyverklaring in te vullen waardoor wij dan niet meer hoeven te voldoen aan deze wettelijk eis.

Aansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Klachten.
Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt.
We kunnen dan proberen om tot een oplossing te komen. Mocht u ontevreden zijn over het beroepsmatig handelen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen (www.nvgzp.nl). U kunt mailen naar klachten@nvgzp.nl.
Ook kunt u terecht bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl).

Beschikbare documenten.
Op verzoek is ter inzage op onze praktijk de volgende informatie beschikbaar:

–       Kwaliteitsstatuut

–       Kwaliteitscriteria

–       Visitatiecertificaat

–       Klachtenregeling

–       SVR overeenkomst

–       Informatie over Wkkgz  (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg)