Voorwaarden Intake en Behandeling binnen Generalistische Basis GGZ bij Psychologen Praktijk Bunnik 

Vergoeding 

Uw zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering alleen als er sprake blijkt te zijn van een door verzekeraars bepaalde verzekerde diagnose volgens het handboek diagnostiek (DSM). Als er geen sprake is van een dergelijke diagnose zal uw zorgverzekeraar meestal geen vergoeding geven. U krijgt hiervan in het tweede gesprek een terugkoppeling van uw psycholoog. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij onze praktijk aanmelden, voldoen aan de criteria om voor vergoeding in aanmerking te komen. Wij  hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor uw behandeling volledig vergoed wordt onder aftrek van uw eigen risico. Op onze website (www.psychologenpraktijkbunnik.nl) kunt u lezen met welke zorgverzekeraars wij geen contract hebben afgesloten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dit te checken. U dient in dat geval eerst zelf de nota van de behandeling aan ons te betalen waarna u deze kunt declareren en wellicht (een deel) vergoed kan krijgen . U dient, via de zorgverzekering, wel altijd uw Eigen Risico te betalen (indien daar nog iets van open staat). Enkele zorgverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullende pakket psychologische hulpverlening (aanpassingsstoornissen, werk- of relatieproblematiek). Natuurlijk kunt u in het geval er geen verzekerde diagnose is er ook altijd voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, in dat geval betaalt u per consult/sessie, zie website voor actuele tarief. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling moet u een verwijsbrief van uw huisarts hebben. U wordt verzocht deze verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.  

 

Intake en behandeling 

Iedere behandeling wordt voorafgegaan door een intake. Dit maakt deel uit van de behandeling en is  niet kosteloos. Hierin wordt met u gekeken wat er aan de hand is, welke doelen u wilt behalen. Welke zorgvraagtypering van toepassing is (lees voor meer informatie hierover onze website) en welke behandeling het meest passend is. Dit wordt met u besproken en wordt in een behandelplan beschreven. Dit behandelplan wordt met u meestal in het tweede gesprek besproken. Gaandeweg de behandeling kan het behandelplan worden bijgesteld, soms op uw verzoek maar uiteraard altijd in overleg met u. Soms zal tijdens de behandeling de zorgvraagtypering wijzigen, dit uiteraard ook in overleg met u. Wij zullen telefonisch contact met u opnemen om een inschatting te maken of wij u kunnen helpen als dat zo is plaatsen we u op onze wachtlijst maar dat betekent niet dat u al bij ons in zorg bent. Mochten tot de start van het intakegesprek waarin definitief duidelijk wordt of wij u kunnen helpen uw klachten toenemen dan dient u contact op te nemen met uw huisarts.

 

Afzeggen van afspraken 

Bij verhindering dient u een afspraak minimaal één werkdag (24 uur) van te voren af te zeggen. Bij niet tijdig annuleren, ook bij ziekte, of het niet verschijnen zonder bericht wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, omdat het ons niet lukt om op zo’n korte termijn iemand anders nog te kunnen inplannen. Het bedrag dat wij in rekening brengen is de eerste keer 50,00 euro per zitting. 

Daaropvolgende keren wordt het volledige sessietarief in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen 15 dagen na dagtekening te worden voldaan. 

    

Spoedgevallen en crisissituaties

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00. Wij kennen geen 24-uurs bereikbaarheid, ook doordeweeks overdag zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar. Bij spoedgevallen en crisissituaties dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. 

 

Wet- en regelgeving, privacy en vervanging bij afwezigheid eigen behandelaar

De behandeling valt onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Dat betekent onder andere dat u altijd inzage hebt in uw dossier als u dat wilt, dat wij geen informatie aan derden (bv huisarts, partner, familie) geven zonder uw schriftelijke toestemming en dat wij uw dossier twintig jaar moeten bewaren nadat u klaar bent met uw behandeling. Alleen bij levensbedreigende situaties (voor u of voor derden), mogen wij onze geheimhoudingsplicht doorbreken. Wij zullen dit dan ook indien (nog) mogelijk vooraf bespreekbaar maken met u.  

Behandelaren die binnen onze praktijk werkzaam zijn, hebben wel de mogelijkheid uw dossier in te zien. Dit is soms noodzakelijk in verband met afwezigheid van uw eigen behandelaar (wij vervangen elkaar bij afwezigheid) en het feit dat er sprake kan zijn van een opleidingssituatie, daarnaast wordt het hiermee mogelijk om op uw verzoek ook bij afwezigheid van uw eigen behandelaar een afspraak in diens agenda te wijzigen. 

Privacyverklaring

Wij zijn wettelijk verplicht om de zorgvraagtypering van u als cliënt aan te leveren aan de NZA, voor onderzoeksdoeleinden. Dit gebeurt volledig geanonimiseerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kan u dat kenbaar maken aan ons. Wij zullen u dan vragen een privacyverklaring in te vullen waardoor wij dan niet meer hoeven te voldoen aan deze wettelijk eis.

 

Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 

Klachten 

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening, dan stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt. We kunnen dan proberen om samen tot een oplossing te komen. Mocht u ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten waar wij bij zijn aangesloten (https://lvvp.info/wp-content/uploads/2019/03/Klachtenregeling-LVVP-Wkkgz-DEF-feb19-websiteversie.pdf). Ook kunt u terecht bij het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (www.psynip.nl).